Rättserien består av sex uppslagsverk som ger dig koll på de senaste reglerna, lagarna och bestäm­melserna. Rättserien hjälper dig i ditt arbete på ett snabbt, smidigt och smart sätt. Välj hela Rättserien, våra andra paket eller en enskild titel. Vad passar bäst?


REDOVISNINGSPAKETET
Ett smart paket för dig som vill ha 100 % koll på allt om löpande bok­föring och upp­rättande av bokslut – oavsett bolags­form eller ‑storlek.

REDOVISA RÄTT utkommer nu i sin 26:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller års­redovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag.

REDOVISA RÄTT 2019 innehåller över 130 nya uppslags­ord inom ett flertal olika områden. Bland annat om digital inlämning av års­redovisning samt börsregler.

I RÄTT MOMS hittar du nyheter, ställnings­taganden och rättsfall inom moms­området. Just nu pågår den största moms­reformen på 25 år inom EU och när det gäller e-handel har länderna kommit överens om ändrade moms­regler som nu införs i svensk mervärdes­skatte­lag från 2019.

Momsen medför stora praktiska problem, hög admin­istrativ börda och svåra materiella bedöm­ningar. Rätt Moms innehåller därför fler praktiska exempel och illustra­tioner i form av bilder, bokföring och fakturor.

BESTÄLL REDOVISNINGS­PAKETET

SKATTEKONSULTPAKETET
Kanske är du jurist eller jobbar som revisor? Med detta paket blir du upp­daterad med det senaste inom skatt och redo­visning.

REDOVISA RÄTT utkommer nu i sin 26:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller års­redovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag.

REDOVISA RÄTT 2019 innehåller över 130 nya uppslagsord inom ett flertal olika områden. Bland annat om digital inlämning av års­redovisning samt börsregler.

RÄTT SKATT är för dig som arbetar med redo­visning och beskatt­ning. Är du skatte­rådgivare, revisor, redovisnings­konsult, CFO eller controller på ett företag är Rätt Skatt ett utmärkt verktyg i ditt dagliga arbete. När du väl börjat använda Rätt Skatt kommer du inte förstå hur du klarade dig utan den tidigare.

Nytt i årets upplaga: uppd­aterade sökord med de nya reglerna för bolags­beskattning som börjar gälla den 1 januari 2019. Även utökat med nya sökord inom inter­nationell beskatt­ning och kapital­beskatt­ning.

BESTÄLL SKATTE­KONSULT­PAKETET

BOLAGSPAKETET
För dig som exemp­elvis är revisor, vd eller ekonomi­chef och behöver hel­täckande infor­mation om bolags­rätt.

REDOVISA RÄTT utkommer nu i sin 26:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller års­redovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag.

REDOVISA RÄTT 2019 innehåller över 130 nya uppslags- ord inom ett flertal olika områden. Bland annat om digital inlämning av års­redovisning samt börsregler.

RÄTT BOLAGSRÄTT innehåller fler än 500 sökord inom området och förklarar bolags­rättens begrepp och struktur på ett begrip­ligt sätt.

RÄTT BOLAGSRÄTT 2019 inne­håller ett flertal nyheter, bland annat nya regler för ekonom­iska föreningar, företags­hemlig­heter och elekt­ronisk inlämning av års­redovis­ning. Utveck­lingen av Bolags­verkets nya mobil­app fortsätter med ytter­ligare funktioner.

Årets upplaga har utökats med många nya sökord, exempelvis advisory board, elekt­ronisk bankintyg, företags­överlåt­else, generations­skifte och ägar­direktiv.

BESTÄLL BOLAGS­PAKETET

PERSONALPAKETET
Är du löne­konsult eller jobbar du med HR-relaterade frågor? Personal­paketet ger dig koll på löner och arbets­rätt år 2019.

RÄTT LÖN är en prak­tisk och lätt­använd hand­bok inom löne­området som i år fyller 15 år. Bland de största nyhet­erna 2019 märks de nya reglerna om arbets­givar­deklarat­ionen på individ­nivå. Dessa innebär att arbets­givaren ska redo­visa utbetal­ningar och skatte­avdrag per person varje månad.

En annan nyhet är att karens­dagen ersätts med ett karens­avdrag. Det nya karens­avdraget börjar gälla den 1 januari 2019 på sjuk­perioder som börjar på eller efter det datumet.

RÄTT LÖN 2019 inne­håller även inform­ation om hur den nya data­skydds­förordningen (GDPR) ställer ökade krav på löne­hantering och hanteringen av person­uppgifter i löne­systemen.

RÄTT ARBETSRÄTT är ett alfabe­tiskt upplags­verk med basen i gällande lagar och förord­ningar komplett­erat med råd, rekommen­dationer, kommen­tarer och ett praktiskt rätts­falls­register.

RÄTT ARBETSRÄTT 2019 inne­håller det senaste inom arbets­rätt och HR. Bland nyheterna återfinns nya regler om arbets­givarens skyldig­heter att upprätta en rehab­iliterings­plan, avgör­anden från Arbets­domstolen gällande diskrimi­nering och otillåtna strids­åtgärder samt vad den nya lagen om företags­hemligheter innebär.

RÄTT ARBETSRÄTT vänder sig till förhandlare, jurister, ombudsmän, personal­ansvariga, HR-chefer och andra som är i behov av lätt­fattlig infor­mation om arbets­rätten.

BESTÄLL PERSONAL­PAKETET

BOLAGSPAKETET
För dig som exemp­elvis är revisor, vd eller ekonomi­chef och behöver hel­täckande infor­mation om bolags­rätt.

REDOVISA RÄTT utkommer nu i sin 26:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller års­redovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag.

REDOVISA RÄTT 2019 innehåller över 130 nya uppslags- ord inom ett flertal olika områden. Bland annat om digital inlämning av års­redovisning samt börsregler.

RÄTT BOLAGSRÄTT innehåller fler än 500 sökord inom området och förklarar bolags­rättens begrepp och struktur på ett begrip­ligt sätt.

RÄTT BOLAGSRÄTT 2019 inne­håller ett flertal nyheter, bland annat nya regler för ekonom­iska föreningar, företags­hemlig­heter och elekt­ronisk inlämning av års­redovis­ning. Utveck­lingen av Bolags­verkets nya mobil­app fortsätter med ytter­ligare funktioner.

Årets upplaga har utökats med många nya sökord, exempelvis advisory board, elekt­ronisk bankintyg, företags­överlåt­else, generations­skifte och ägar­direktiv.

BESTÄLL BOLAGS­PAKETET

Rättserien finns alltid till hands

På kontoret

Med Rättserien på skriv­bordet får du en snabb över­blick och kan vara 100 % säker på att det som gäller – det gäller! Slipp slösa tid på att söka bland en massa olika källor.

På kundmötet

Knepiga frågor under kund­mötet? Inga problem. Med vår online­tjänst ger du snabbt svar på tal. Oavsett om det gäller en ny regel eller klurig fråga.

På resande fot

På flygplatsen eller i taxin på väg mellan kund­besök? Var du än är vill du vara säker på att du alltid har upp­daterad infor­mation och 100 % koll.